Επιμέλεια & Σύνταξη μισθοδοσίας


 

Σας παρέχουμε:


Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας. Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.
Ηλεκτρονικές εργασίες που σχετίζονται με τις ανάγκες της μισθοδοσίας όπως:
       Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
       Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.
       Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
       Καταστάσεις Μισθοδοσίας.
       Υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ.
       Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, Ελεύθερων επαγγελμάτων κτλ).
Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.
Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
Παρακολούθηση των προγραμμάτων για την πρόσληψη επιχορηγούμενου προσωπικού του ΟΑΕΔ και του ΕΣΠΑ από εξειδικευμένους συνεργάτες μας και υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων.

Επιμέλεια και Σύνταξη μισθοδοσίας

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.